Meny
Velg seksjon Forside
1.-2. klasse
3.-4. klasse
5.-7. klasse
Audnedalsveien 1564 4520 Lindesnes
Telefon: 40037090 Send oss e-post
Redaktør: Anne Britt V Gjedrem
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ordensreglement

Ordensreglementet kan også lastes ned ved å trykke her

Rettigheter

Eleven har krav på å:

 •  få et trygt og godt lærings- og skolemiljø
 • bli behandlet på en ordentlig og respektfull måte
 • få ha personlige eiendeler i fred
 • få en skolehverdag fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing

 

Plikter

Eleven har plikt til å:

 • arbeide for å få et trygt og godt lærings- og skolemiljø
 • behandle andre på en ordentlig måte
 • vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt

 

Regler

Det betyr at elevene skal:

 • vise hensyn og respekt for medelever og skolens personale
 • vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene
 • møte presis til timer og avtaler
 • gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • ha med seg nødvendig utstyr og læremidler
 • be om tillatelse før en forlater klasserommet eller skolens område
 • gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig. Søppel kildesorteres og legges på tilvist plass
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen og stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • Sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter og lignende benyttes kun etter tillatelse, ellers plassert på anvist plass
 • følge skolens regler i bruk av pc, mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

 

Det er ikke tillatt med:

 • ugyldig fravær
 • banning, slåssing (også lekeslåssing),
 • farlig lek og forstyrrelse av andres lek
 • Kasting/sparking av snø, stein og lignede. Snøballkasting på oppsatt blink er tillatt.
 • Unødig lange opphold på toalettene
 • rasistiske utsagn og handlinger, trusler, mobbing eller sjikane på grunn av religion eller livssyn
 • fusk
 • medbrakte farlige gjenstander (også fyrverkeri og kinaputter)
 • godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse)
 • yttertøy og hodeplagg (med mindre dette brukes av religiøse årsaker) i klasserommet
 • alkohol, tobakk og andre rusmidler. (Inkluderer også drikker som Battery, Red Bull og lignende)

 

Sanksjoner

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.

Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

Tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig.

Skolen kan ikke bruke andre refsingstiltak enn de som følger av ordensreglementet.

Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes.

Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv.Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

 

Tiltak mot brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:

 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
 • Muntlig/ skriftlig advarsel fra rektor
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid/skoletime i forbindelse med samtaler med lærer/rektor
 • Beslag av ulovlige gjenstander
 • Pålegg om å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende)
 • Kurs i god orden/oppførsel (Aggression Replacement Training)
 • Erstatningsansvar (se eget punkt under)
 • Bortvisning fra skolen etter rektors avgjørelse (se eget punkt under)
 • Bekymringsmelding til barnevernet
 • Bekymringsmelding/rapport til politiet
 • Midlertidig eller permanent bytte av gruppe
 • Bytte av skole (jfr. privatskoleloven § 3-3)
 • Undervisning utenfor klassen
 • Ved mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foresatte skal om mulig varsles samtidig som politiet anmodes om bistand.

Eleven har rett til å forklare seg muntlig før avgjørelsen om refsing (jfr. privatskoleloven § 3-9)Reaksjonene er ikke satt opp i kronologisk rekkefølge. Dersom regelbruddet er alvorlig nok, kan hver reaksjon brukes som første reaksjon. (jfr Forvaltningsloven § 2 og kap. VI).

Erstatningsansvar

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelser av bøker og annet utstyr, jfr. § 1-1 og § 1-2 i Lov av 13.juni 1969 nr 26 om skadeserstatning.

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

 

Bortvisning

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 1.-7. klassetrinn vises bort fra enkelttimer eller resten av dagen.

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven.

Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og man skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak.

Foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på1.-7. klassetrinn (JF Privatskoleloven §3-10)

.

Vedtatt av styret 9.1. 2013

 

"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem." Matt. 7.12